Bibliography

Van Allen Probes Bibliography is from August 2012 through September 2021

Notice:

  • Clicking on the title will open a new window with all details of the bibliographic entry.
  • Clicking on the DOI link will open a new window with the original bibliographic entry from the publisher.
  • Clicking on a single author will show all publications by the selected author.
  • Clicking on a single keyword, will show all publications by the selected keyword.Found 2 entries in the Bibliography.


Showing entries from 1 through 2


2020

Comprehensive Observations of Substorm-Enhanced Plasmaspheric Hiss Generation, Propagation, and Dissipation

Plasmaspheric hiss is an important whistler-mode emission shaping the Van Allen radiation belt environment. How the plasmaspheric hiss waves are generated, propagate, and dissipate remains under intense debate. With the five spacecraft of Van Allen Probes, Exploration of energization and Radiation in Geospace (Arase), and Geostationary Operational Environmental Satellites missions at widely spaced locations, we present here the first comprehensive observations of hiss waves growing from the substorm-injected electron instabi ...

Liu, Nigang; Su, Zhenpeng; Gao, Zhonglei; Zheng, Huinan; Wang, Yuming; Wang, Shui; Miyoshi, Yoshizumi; Shinohara, Iku; Kasahara, Yoshiya; Tsuchiya, Fuminori; Kumamoto, Atsushi; Matsuda, Shoya; Shoji, Masafumi; Mitani, Takefumi; Takashima, Takeshi; Kazama, Yoichi; Wang, Bo-Jhou; Wang, Shiang-Yu; Jun, Chae-Woo; Chang, Tzu-Fang; W. Y. Tam, Sunny; Kasahara, Satoshi; Yokota, Shoichiro; Keika, Kunihiro; Hori, Tomoaki; Matsuoka, Ayako;

Published by: Geophysical Research Letters      Published on: 01/2020

YEAR: 2020     DOI: 10.1029/2019GL086040

plasmasphere; Plasmaspheric Hiss; Radiation belt; Van Allen Probes; Wave Dissipation; wave generation; wave propagation

Comprehensive Observations of Substorm-Enhanced Plasmaspheric Hiss Generation, Propagation, and Dissipation

Abstract Plasmaspheric hiss is an important whistler-mode emission shaping the Van Allen radiation belt environment. How the plasmaspheric hiss waves are generated, propagate, and dissipate remains under intense debate. With the five spacecraft of Van Allen Probes, Exploration of energization and Radiation in Geospace (Arase), and Geostationary Operational Environmental Satellites missions at widely spaced locations, we present here the first comprehensive observations of hiss waves growing from the substorm-injected electro ...

Liu, Nigang; Su, Zhenpeng; Gao, Zhonglei; Zheng, Huinan; Wang, Yuming; Wang, Shui; Miyoshi, Yoshizumi; Shinohara, Iku; Kasahara, Yoshiya; Tsuchiya, Fuminori; Kumamoto, Atsushi; Matsuda, Shoya; Shoji, Masafumi; Mitani, Takefumi; Takashima, Takeshi; Kazama, Yoichi; Wang, Bo-Jhou; Wang, Shiang-Yu; Jun, Chae-Woo; Chang, Tzu-Fang; W. Y. Tam, Sunny; Kasahara, Satoshi; Yokota, Shoichiro; Keika, Kunihiro; Hori, Tomoaki; Matsuoka, Ayako;

Published by: Geophysical Research Letters      Published on:

YEAR: 2020     DOI: 10.1029/2019GL086040

Plasmaspheric Hiss; Radiation belt; plasmasphere; wave generation; wave propagation; Wave Dissipation  1